Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

2021

Statkowne zastupowanje serbskich zajmow se dojśpijo pśez na problemy orientowane, w idealnem paźe, zgromadne wustupowanje napśeśiwo statnym a cerkwinskim instancam

Na zakłaźe situacije pśiraźujo prezidium hobźělenje přez widejo-stream ...

Korona-pandemije dla jo Serbski sejm 20. februara swójo 21. pósejźenje zasej pśewjadł ako wideokonferenca w pśibytnosći wjelich gósći a pódpěrarjow ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

Na pósejźenju Serbskego sejma 23. januara su hobjadanali wótpósłane, sobuwójujuce a gósći znowa wjele napnětych a wažnych temow ...

Pó medijowej powěźeńce kritizěrujo Domowina nowy rewěrowy koncept LEAG, w kótarymž jo nadalej zapisane wótbagrowanje Miłoraza, a jo stakim něnto teke solidarna z tymi, kenž Miłoraz spušćiś njekśě, ako teke z tymi, kenž kśě se póśěženjow bliskich huglowych jamow dla pśesedliś ...

Pśiduce posedźenje Serbskego sejma wótměje se zasej online ...

W lisće na wjednistwo Ewangelskeje krajneje cerkwje Sakskeje pomina pšawniski huběrk Serbskego sejma wóthobrośenje wót pśedewześa, z póstajenim pśetłócyś wjeliki sotšyny poměr ...