Serbske ludowe zastupnistwo
Sorbische/wendische Volksvertretung

Před krajnym sejmom w Drježdźanach je so wotměła 30.06.2020 manifestacija wobswětowych zwjazkow za zdźerženje wot wudobywanja brunicy wohroženych sakskich wsow Miłoraz, Obertitz a Pödelwitz ...

Po wusadźenju zjawnych posedźenjow Serbskeho sejma wotmě so dnja 13.06. znowa prezencne posedźenje we Wojerecach ...

Serbska wučba dyrbi zawěsćena być za wšitkich šulerjow a za wšitke šulerki!

Serbski sejm wita, zo chce so nětkole tež Serbska rada při Sakskim krajnym sejmje za to zasadźeć, zo so w přichodnym šulskim lěće wutworitej dwě pjatej rjadowni na Serbskimaj wyšimaj šulomaj we Worklecach a Ralbicach ...

Sobotu, 29.02.2020 je so schadźował Serbski sejm w delnjołužiskim Huštanju (Wüstenhain) na žurli kofejownje Kśišowka ...

Nach einem arbeits-, aber auch erfolgreichen ersten Jahr der Arbeit der ersten frei gewählten Volksvertretung der Sorben/Wenden stellen sich Vertreter des Serbski Sejm am 20.02.2020 den Fragen der nationalen und internationalen Presse ...

Am Donnerstagabend versammelten sich im Gemeindezentrum in Nebelschütz rund 40 ...

18. januara 2020 schadźowaše so Serbski sejm na přeprošenje Kamjenskeho wyšeho měsćanosty w radnicy Lessingoweho města na zapadnej kromje serbskeho sydlenskeho ruma ...

Serbski sejm reaguje optimistisce na dźensniše wozjewjenje koaliciskeho zrěčenja, widźi pak tež kritiske dypki ...

Zwjazk „Ende Gelände“ přizamknje so „Zhromadnemu wozjewjenju: Miłoraz so njewotbagruje!“ ...

Serbski sejm bjerje z wulkej starosću na wědomje, zo knježerstwowe rěčniki so na Serbow póćahowace ratifikowanske plany negěruja ...

Zwjazkowe knježerstwo so za to wupraji, zo so Serbja jako indigeny lud připóznaja ...

In der Sitzung des Serbski Sejm in Cottbus wurden Forderungen an das zukünftige Regierungshandeln in Sachsen und Brandenburg, in den Bundesländern unseres angestammten Siedlungsgebietes gefasst. Diese richten sich an die Fraktionsvorsitzende, Verhandlungsführer und sorbenpolitische Akteure der koalitionsverhandelnden Parteien der jeweiligen Länder.

W gromadna deklaracija wot 18.07.2019 w Drezdźanach Serski Sejm, politiska zastupowanja bramborskich a sakskich serbow, někotare wobydlarjow Miloraza, wšelakich wobswětowych a naturuškitowych zwjaskow pominali, Miloraz njebudźe nejo wotbagrować ...

DRESDEN (dpa-AFX) - Das Sorbische Parlament (Serbski Sejm) hat ein sofortiges Ende des Braunkohlebergbaus in der Lausitz verlangt und damit auch den Verzicht auf das Abbaggern der Ortschaft Mühlrose.

Serski Sejm a zastupjenje a podpisanych zwjaskow pćedstaje zgromadnu deklaraciju k Łlužiskych jamow a jama wochoza, a pćichod Miłoraza ...

Die Entscheidung der sächsischen LINKEN, den sorbischen Kandidaten Heiko Kosel, der zugleich auch gewählter Abgeordneter und Vorsitzender des Verfassungs- und Rechtsausschusses des Serbski Sejm ist, auf den 60. und somit letzten Listenplatz zu platzieren, stellt auch einen Affront gegen den Serbski Sejm dar.

Dnja 15. junija schadźowaše so Serbski sejm w Serbskim domje w Budyšinje.

Dnja 15.06.2019 w Serbskim domje - wulka žurla (Póštowe naměsto 2, 02625 Budyšin)

Dnja 14. apryla schadźowaše so Serbski sejm w Mrocnje ...

Sobotu, dnja 30. měrca wotmě so hłowna zhromadźizna Domowiny w Chrósćicach. Tutu składnosć wužištaj Jadwiga Pjacec jako čłonka z towarstwa Stup dale z.t. a Alexander Pólk, wobaj čłonaj Serbskeho sejma, zo byštaj k delegatam třěšneho zwjazka wo serbskim kubłanju zwonka Łužicy a poćahu mjez Serbskim sejmom a Domowinu rěčałoj.

Dnja 1. měrca 2019 zetka so delegacija Serbskeho sejma z wot Wochožanskeje jamy potrjechenymi w Miłorazu.

09.02.2019 w žurli hosćenca „Do zeleneho wěnca“ we Ćisku wot 13 hodź.

Dnja 12.01.18 je so Serbski sejm prěni raz w Delnjej Łužicy zetkał, w byrgarskim domje we Wětošowje ...

dnja 12.01.2919 w Byrgarskim domje na Awgusta Bebelowej dróze 9 w 03226 Wětošowje (Błota)

W srjedźołužiskim Slepom/Schleife je so dnja 17. nowembra 2018 konstituował Serbski sejm. Wón je prěnje ludowe zastupjerstwo Serbow a liči 24 wolenych zapósłancow.

17.11.2018

Sobotu, dnja 03.11.2018, je so w Njebjelčicach přewjedło přepruwowanje a wuličenje podłožkow listowych wólbow. Wólbny wjednik dr. Hagen Domaška je po dźěłapołnym dnju wobkrućił slědowace wuslědki ...

Wólbny wjednik za wólby Serbskeho sejma, dr. Hagen Domaška, namołwja wšitkich, kótřiž su wólbokmani, ale njejsu dotal wolili, zo bychu tež wotedali swoje hłosy k zmócnjenju prawow serbskeho luda na samopostajenje.

via Youtube

Chcemy Was skedźbnjeć na zarjadowanje „Prócowanja Łužiskich Serbow wo samopostajowanje - akterojo a akcije“ ...

k wólbam za Serbski sejm

Posedźenja a dalše terminy

Přichodne posedźenje wólbneho wuběrka wotměje so štwórtk, 4. oktobra 2018, w času wot 18:00 do 21:30 hodź. we wuradźowanskej rumnosći gmejny Njebjelčicy (Hłowna dróha 9, 01920 Njebjelčicy).

Rozesłanje wólbnych podłožkow je so započało, dary su móžne

Přichodne posedźenje wólbneho wuběrka wotměje so póndźelu, 17. septembra 2018, w času wot 17:00 do 21:30 hodź. we wuradźowanskej rumnosći gmejny Njebjelčicy (Hłowna dróha 9, 01920 Njebjelčicy).

Wyši měšćanosta Běłej Wody Torsten Pötsch přeprosy dnja 13.08.2018 na info-forum wo Serbskim sejmje ...

Posedźenje wólbneho wuběrka póndźelu, 20.08.2018

Dnja 17. julija 2018 je Rada starostow w Njebjelčicach wobzamknyła podlěšenje časa za zapodaće wólbnych namjetow za kandidatow za Serbski sejm ...

Prawniski wuběrk Domowiny sebi 12. smažnika zastupjerjow serbskeje Rady starostow do Serbskeho domu w Budyšinje přeprosy, zo bychu prašenja hladajo na wólby do Serbskeho sejma stajili.

 

 

In seinem Positionspapier „Rechtsstellung der sorbischen Minderheit / Körperschaftsfrage“ stellt der auf Öffentliches und Völkerrecht spezialisierte Hamburger Professor Stefan Oeter fest ...

Přeprošujemy Tebje/Was na dalše zjawnje zetkanje k wuradźowanju postupowanja zjawneho dźĕła - ćežišćo Delnja Łužica - z iniciatiwu Serbski sejm a Rada Starostow.

Wobrubjene z małym kulturnym programom na kromje nalětnjeho swjedźenja Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu je so dnja 1. meje 2018 swjatočnje wozjewiło wólbna namołwa k wólbam Serbskeho sejma, prěnjeho demokratisce legitimowaneho ludoweho zastupnistwa serbskeho luda ...

Am 28. April 2018 hat die Initiative Serbski Sejm Herrn Dr. Hartmut Leipner als Mitglied der Rada Starostow (Ältestenrat) abberufen.

1. posedźenje wólbneho wuběrka

Wutrobnje přeprošujemy na přichodne zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow ...

Dnja 10. apryla 2018 je so w Nowej Łuce (Halštrowska Hola) zešło cyłkownje 13 čłonow Rady starostow a iniciatiwy, telefonisce přišaltowane běchu dalši čłonojo, zo bychu zhromadnje wujasnili wostatne prašenja k Serbskemu sejmej a kroki k jeho wuzwolenju ...

„Próstwa na financowanje prawólbow njemóže so wot Załožby za serbski lud podpěrować, dokelž předmjet spěchowanja njewotpowěduje w statnym zrěčenju wo załoženju Załožby za serbski lud wopisanemu załožbowemu zaměrej ..."

Betreff: Antrag auf Finanzierung der Urwahl einer demokratisch legitimierten Volksvertretung der Sorben und Wenden in Deutschland

My, Iniciatiwa za demokratisce legitimowane serbske ludowe zastupnistwo „Serbski sejm“ kaž tež Rada starostow, přeprošujemy Was wutrobnje na centralnu nowinsku konferencu składnostnje wólbow předparlamenta serbskeho luda.

Dnja 23.8.17 wotměješe so w Budyskim Serbskim domje pod šěrokim wobdźělenjom akterow a zajimcow kulojte blido k serbskej kubłanskej politice ...

Źěłowa kupka Rady starostow, Towaristwa „Smy“ z. t. a Iniciatiwy za Serbski Sejm ...

Zum Thema Zukunft der sorbischen/wendischen Forschungs- und Bildungslandschaft lädt die Initiative für eine sorbische/wendische Volksvertretung - Serbski Sejm zu einem Runden Tisch ein ...

Die nationale Minderheit der Sorben braucht nach Ansicht der Linken im sächsischen Landtag mehr politische Rechte ...

7. awgusta je Smy z. t. přepodało direktorej Załožby za serbski lud próstwu wo spěchowanske srědki ke kryću kóštow prawólbow do sejma ...

Ab heute können europäische Bürger überall online die Europäische Bürgerinitiative für die Minderheiten und die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa unterstützen ...

Die Initiative Serbski Sejm freut sich über die beschlossene Änderung des Sächsischen Hochschulzulassungsgesetzes ...

Po předsydźe Domowiny Dawida Statnika podpěruje nětko ze zapósłancom krajneho sejma Marka Šimana dalši wažny akter centralne žadanje, kotrež bu w januarje při kubłanskim wjeršku iniciatiwy sejma wot wobdźělnikow wudźěłane ...

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
sehr geehrter Herr Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière,
sehr geehrter Herr Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschyk, ...

Z konstituowanjom wólbneho wuběrka a wozjewjenjom wólbneje namołwy najpozdźišo w nazymje, zahaji Iniciatiwa za Serbski sejm přihotowanski wólbny proces ...

Na přeprošenje Rady za serbske naležnosće k jeje 18. posedźenju dnja 21.3. w Braniborskim krajnym sejmje steještej Inciatiwa za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo a Rada starostow tutemu gremijej za prašenja k dispoziciji.

Mit einem Offenen Brief an die Europaabgeordneten im sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet, mit der Bitte um Weiterleitung an den EU-Kommissionspräsidenten, Herrn Jean-Claude Juncker, schaltet sich die Initiative für eine demokratisch legitimierte Volksvertretung der Sorben/Wenden in die weitere Entwicklung Europas ein.

Herr Statnik fasst zusammen, dass es doch bereits „15 Veranstaltungen gab, an denen Vertreter von Sejm-Initiative und Domowina gemeinsam teilgenommen haben“. Keine dieser Zusammentreffen führte jedoch zu einem Dialog in der Sache ...

W direktnym lisće na cłonske towarstwa a předsydstwo Domowiny z. t. kaž tež zjawnje w Serbskich Nowinach je „Iniciatiwa za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo Serbow – Serbski Sejm“ srjejdź februara z konkretnje namjetowanymi terminami přeprosyła na zjawnu rozmołwu wo centralnych přichodnych nadawkach, kotrychž rozwjazanje je trěbne za zachowanje kulturneje identity serbskego luda, a za trěbne politiske kompetency. Tuchwilne přeprošenje na rozmołwu je so stało z wočakowanjom, zo by było při wočiwidnje so přiwótřacych wěcownych problemach w zajmje wšitkich derje měnjacych Serbow, so konstruktiwnje dojednać na powšitkownje akceptowane a politisce k jednanju zamóžne zastupnistwo. Na póručenu rozmołwu njeje žadyn wóthłós dójšoł. Na naprašowanje pak je njeoficielnje hižo přišła znowa wotmołwa, zo so tajka rozmołwa njepřeje. Z tym pokročuje zwjazkowe předsydstwo swóju obstrukcisku strategiju zańdźenych pjeć lět.

Am 3. März traf sich im Sorbischen Kulturzentrum Schleife zum ersten Mal der sorbische/wendische Ältestenrat (Rada Starostow) ...

Dnja 28.2.17 bě delegacija „Iniciatiwy za demokratisce legitimowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm“ z hosćom frakcijow CDU, Lěwicy, Zwjazka 90/Zeleni a SPD w Braniborskim krajnym sejmje ...

W zjawnym lisće napomina serbska (parlamentska) iniciatiwa Serbski sejm braniborske krajne knježerstwo ...

Bezugnehmend auf die Bitte des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst um Zuarbeit zur Erstellung des „Fünften Berichtes der Sächsischen Staatsregierung zur Lage des sorbischen Volkes“ hat die Initiative Serbski Sejm zu den in letzter Zeit schwerpunktmäßig bearbeiteten Bereichen Stellung genommen.

Wjetši dyžli prjedy je zajim, problemy a šansy pomjenować a je rozrisać, ma-li kóždy móžnosć, zjawnje sobu rěčeć a sobu rozsudźe.

28. januarja w 14.00 hodź. přewjedźe Iniciatiwa Serbski sejm we Wojerowskim hrodźe swjatočne powołanje Rady starostow ...

Kubłanski wjeršk poskići online-wobdźělenje po livestream a ma wobšěrnu materialnu zběrku přihotowany

Iniciatiwa Serbski sejm přeprosy za sobotu 14. wulkeho róžka 2017 wot 13:30 hodźin do Budyskeho Kamjentneho doma na prěni serbski kubłanski wjeršk ...

Iniciatiwa „Serbski sejm“ starosći so aktuelnych podawkow dla w Budyšinje a nochce tomu hižo mjelčeć ...

Z wječorom pod nadpismom „So na demokratiju zwažić: Serbski sejm - prěni parlament Serbow“ ma so přewrót na puću k serbskemu parlamentej poradźić ...

W ramiku Budyskich „Tydźenjow demokratije“ planuje iniciatiwa wotpowědne zarjadowanje ...

Junijske wuradźowanje prěnjeje klawsury so pokročuje ...

11. junija zetkachu so 15 sobustawow iniciatiwy ke klawsurje w Njebjelčicach. Mjez nimi běchu ...

11. junija zetka so iniciatiwa w Njebjelčicach ke klawsurje, zo by swoje zaměry wobrěčała a dalše konkretne kročele postajiła ...

Homepage našeje inciatiwy „Serbski sejm“ so dospołnje předźěła a wona startuje w cyle nowej formje ...

Iniciatiwa „Serbski sejm“ je nošerske towarstwo „Smy z.t.“ załožiła, kotrež budźe ju prawnisce zastupować. Z tym ...

Spočatk januarja smy podpěransku akciju z podpismowymi lisćinami załožili ...